Jump to content
The Education Forum

Emmanouil-Yota Anna

Members
 • Content Count

  2
 • Joined

 • Last visited

About Emmanouil-Yota Anna

 • Rank
  New Member
 1. Äõóôõ÷þò, áêüìç êáé óÞìåñá, äåí Ý÷åé õðÜñîåé êÜðïéá ïñãáíùìÝíç êáé óõóôçìáôéêÞ ðñïóðÜèåéá ó´áõôüí ôïí ôïìÝá. Óôï ó÷ïëåßï ðïõ åñãÜæïìáé óôçí Êáñäßôóá, áí êáé ï áñéèìüò ôùí ðáéäéþí åßíáé ðïëý ìéêñüò êáé ôï åñãáóôÞñéï ðëçñïöïñéêÞò ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðïëý ëßãï, äåí õðÜñ÷åé ç äõíáôüôçôá åéóáãùãÞò ôùí ðáéäéþí ó´áõôü êáèþò ï óõíÜäåëöïò ôçò ðëçñïöïñéêÞò áñíåßôáé íá ôï äéáèÝóåé óå åìÜò ôïõò óõíáäÝëöïõò. Ôé èá ìðïñïýóå íá ãßíåé üóïí áöïñÜ áõôü ôï èÝìá; ÌÝ÷ñé ðüôå èá áíôéìåôùðßæïõìå áõôÝò ôéò äõóêïëßåò;
 2. Emmanouil-Yota Anna

  Emmanouil-Yota Anna

  My name is Emmanouil-Yota Anna. I have studied chemistry in Aristotle University Of Thessalonica (Greece). I am a science teacher in secondary education at a small village not far from my hometown (Larissa). I have been working for the past 5 years as a science teacher as well as a teacher in informatics. Since September 2004 I have been taking a master at Pedagogical University of Thessalia (Volos) concerning teaching methods in education. I would like to register in education forum in order to communicate with other teachers around the world and exchange ideas and software. My main interest to be introduced to new teaching methods (e.g. using technology in science class). I believe that science teaching, and especially chemistry teaching, must be reevaluated and new methods must be explored.
×