Jump to content
The Education Forum
Sign in to follow this  
Tasos Matos

Ç åéóáãùãÞ ôùí ÍÝùí Ôå÷íïëïãéþí

Recommended Posts

Åäþ êáé ìåñéêÜ ÷ñüíéá Ý÷åé îåêéíÞóåé óôçí ÅëëÜäá ìéá ðñïóðÜèåéá ãéá åíóùìÜôùóç ôùí ÍÝùí Ôå÷íïëïãéþí óôç äéäáêôéêÞ ðñáêôéêÞ ôïõ åëëçíéêïý ó÷ïëåßïõ. Ùóôüóï ï ôñüðïò åéóáãùãÞò ôùí ÍÔ, ç ôá÷ýôçôá êáé ç ðïéüôçôá åðéìüñöùóçò ôùí åêðáéäåõôéêþí, ç áíÜðôõîç ôïõ êáôÜëëçëïõ ëïãéóìéêïý êáé Üëëá ðáñüìïéá áðïôåëïýí æçôÞìáôá áé÷ìÞò ãéá ôá êáè’ çìÜò. Èá Þôáí ðïëý åíäéáöÝñïí íá îåêéíÞóåé êé åäþ Ýíáò äéÜëïãïò ìå áíôáëëáãÝò áðüøåùí ãéá ôá ðáñáðÜíù – êáé ü÷é ìüíï.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Åäþ êáé ìåñéêÜ ÷ñüíéá Ý÷åé îåêéíÞóåé óôçí ÅëëÜäá ìéá ðñïóðÜèåéá ãéá åíóùìÜôùóç ôùí ÍÝùí Ôå÷íïëïãéþí óôç äéäáêôéêÞ ðñáêôéêÞ ôïõ åëëçíéêïý ó÷ïëåßïõ. Ùóôüóï ï ôñüðïò åéóáãùãÞò ôùí ÍÔ, ç ôá÷ýôçôá êáé ç ðïéüôçôá åðéìüñöùóçò ôùí åêðáéäåõôéêþí, ç áíÜðôõîç ôïõ êáôÜëëçëïõ ëïãéóìéêïý êáé Üëëá ðáñüìïéá áðïôåëïýí æçôÞìáôá áé÷ìÞò ãéá ôá êáè’ çìÜò. Èá Þôáí ðïëý åíäéáöÝñïí íá îåêéíÞóåé êé åäþ Ýíáò äéÜëïãïò ìå áíôáëëáãÝò áðüøåùí ãéá ôá ðáñáðÜíù – êáé ü÷é ìüíï.

Äõóôõ÷þò, áêüìç êáé óÞìåñá, äåí Ý÷åé õðÜñîåé êÜðïéá ïñãáíùìÝíç êáé óõóôçìáôéêÞ ðñïóðÜèåéá ó´áõôüí ôïí ôïìÝá. Óôï ó÷ïëåßï ðïõ åñãÜæïìáé óôçí Êáñäßôóá, áí êáé ï áñéèìüò ôùí ðáéäéþí åßíáé ðïëý ìéêñüò êáé ôï åñãáóôÞñéï ðëçñïöïñéêÞò ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðïëý ëßãï, äåí õðÜñ÷åé ç äõíáôüôçôá åéóáãùãÞò ôùí ðáéäéþí ó´áõôü êáèþò ï óõíÜäåëöïò ôçò ðëçñïöïñéêÞò áñíåßôáé íá ôï äéáèÝóåé óå åìÜò ôïõò óõíáäÝëöïõò. Ôé èá ìðïñïýóå íá ãßíåé üóïí áöïñÜ áõôü ôï èÝìá; ÌÝ÷ñé ðüôå èá áíôéìåôùðßæïõìå áõôÝò ôéò äõóêïëßåò;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Έχει εκδοθεί εδώ και δυο ή τρια μια εγκύκλιος που καθορίζει με λεπτομέρειες τη χρήση των εργαστηρίων πληροφορικής. Συγκεκριμένα βάζει σε μια σειρά προτεραιότητας όλους όσους δικαιούνται να χρησιμοποιούν το εργαστήριο. Αν θυμάμαι καλά λέει πως πρώτοι δικαιούνται να το χρησιμοποιούν οι συνάδελφοι της Πληροφορικής για τους σκοπούς του μαθήματος αυτού, κατόπιν κάθε εκπαιδευτικός που θέλει να κάνει το μάθημά του με τη βοήθεια των ΤΠΕ (αρκεί να είναι πιστοποιημένος - και σε λίγο θα είναι αρκετοί) στη συνέχεια οι συνάδελφοι που θέλουν να εξασκηθούν για πιστοποίηση κλπ. κλπ. Όποιος θέλει μπορώ να του στείλω την εγκύκλιο με ένα e-mail (επειδή βλέπω πως αυτό το forum δεν μας δίνει τη δυνατότητα επισύναψης αρχείων). Ίσως πρέπει να αρχίσουμε να διεκδικούμε πιο σθεναρά την είσοδό μας στα εργαστήρια - οι συνάδελφοι της Πληροφορικής δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα

Τάσος Μάτος

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...