Jump to content
The Education Forum
  • Announcements

    • Evan Burton

      OPEN REGISTRATION BY EMAIL ONLY !!! PLEASE CLICK ON THIS TITLE FOR INFORMATION REQUIRED FOR REGISTRATION!:   06/03/2017

      We have 5 requirements for registration: 1.Sign up with your real name. (This will be your Username) 2.A valid email address 3.Your agreement to the Terms of Use, seen here: http://educationforum.ipbhost.com/index.php?showtopic=21403. 4. Your photo for use as an avatar  5.. A brief biography. We will post these for you, and send you your password. We cannot approve membership until we receive these. If you are interested, please send an email to: edforumbusiness@outlook.com We look forward to having you as a part of the Forum! Sincerely, The Education Forum Team
Sign in to follow this  
Tasos Matos

Åßìáóôå êáëÜ åîïðëéóìÝíïé;

Recommended Posts

Ó' áõôü ôï ôìÞìá ôïõ öüñïõì èá ìðïñïýóáí íá óõæçôçèïýí èÝìáôá ó÷åôéêÜ ìå ôá åñãáëåßá êáé ôï õëéêü ãéá ôç äéäáóêáëßá ðïõ ïé åêðáéäåõôéêïß Ý÷ïõìå óôç äéÜèåóÞ ìáò. ºóùò áêüìç èá ìðïñïýóå íá îåêéíÞóåé áíôáëëáãÞ áðüøåùí áíáöïñéêÜ ìå ôï ãåãïíüò ôçò ÷ñÞóçò ôùí ÍÝùí Ôå÷íïëïãéþí óôçí åêðáßäåõóç åöüóïí áõôü ôï æÞôçìá ðñïêáëåß áñêåôü ðñïâëçìáôéóìü óôçí êïéíüôçôá ôùí åêðáéäåõôéêþí êáé áñêåôÜ áíôéêñïõüìåíåò áðüøåéò.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

×