Jump to content
The Education Forum

Open Universiteit


Nico Zijlstra

Recommended Posts

Thijs Wöltgens nam afscheid als voorzitter van de Open Universiteit Nederland in Heerlen.

Hij stelt in zijn rede een aantal interessante zaken vast.

Gemeten aan de Europese ambitie (de Lissabon-agenda) is het algemeen opleidingspeil van onze beroepsbevolking te laag. Een kenniseconomie – zo is de algemene opvatting – heeft een beroepsbevolking die tenminste voor de helft

hoger opgeleid is. Met traditioneel onderwijsbeleid is die ambitie pas over tientallen jaren te bereiken, terwijl Lissabon mikte op 2010. Dat dit zo lang duurt, komt omdat de beroepsbevolking jaarlijks maar met een paar procent ververst wordt. Traditioneel onderwijs richt zich alleen op de nieuwe toetreders tot

de arbeidsmarkt...Het Nationaal Initiatief ‘Lang Leve Leren!’ ontwikkelt momenteel op eigen kracht activiteiten, maar het zou sneller, beter, effectiever en ambitieuzer kunnen worden aangepakt als de overheid haar verantwoordelijkheid zou waarmaken in een soort vliegwielrol...Een echte grote stap zou gemaakt kunnen worden als het onderwijsmateriaal als open bron op internet gepubliceerd zou worden. De Open Universiteit zou haar volledige leerstof toegankelijk kunnen

maken. Dat zou de overheid slechts 12 miljoen euro per jaar kosten. Daar staat een enorme winst tegenover:

- de schaalvoordelen van digitalisering van het onderwijs worden maximaal uitgebuit

- de algemene toegankelijkheid van het onderwijsmateriaal ook voor de andere onderwijsinstellingen,

levert een enorme bijdrage aan wat we kennisvalorisatie noemen: het gebruik van de beste beschikbare kennis in het werk van alledag

- de beschikbaarstelling van die kennis is het beste bewijs dat we ons zelf serieus nemen, als we zeggen dat tenminste de helft van de beroepsbevolking moet kunnen werken en denken op hoger onderwijsniveau.

Uiteraard gaat het niet alleen om de content van de Open Universiteit Nederland. Ook op andere onderwijsniveaus moet die maximale beschikbaarheid nagestreefd worden. ....Het is mooi dat de technologie een oud-sociaal-democratisch ideaal waar maakt: vrij en kosteloos onderwijs.

Is onderwijs in Nederland te duur? Is het gratis aanbieden van materialen een wapen in de strijd voor een Kenniseconomie? Hoe maken wij gebruik van hoogwaardige onderwijsmaterialen op internet. Wat vindt U?

Edited by Nico Zijlstra
Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...