Jump to content
The Education Forum

Åßìáóôå êáëÜ åîïðëéóìÝíïé;


Recommended Posts

Ó' áõôü ôï ôìÞìá ôïõ öüñïõì èá ìðïñïýóáí íá óõæçôçèïýí èÝìáôá ó÷åôéêÜ ìå ôá åñãáëåßá êáé ôï õëéêü ãéá ôç äéäáóêáëßá ðïõ ïé åêðáéäåõôéêïß Ý÷ïõìå óôç äéÜèåóÞ ìáò. ºóùò áêüìç èá ìðïñïýóå íá îåêéíÞóåé áíôáëëáãÞ áðüøåùí áíáöïñéêÜ ìå ôï ãåãïíüò ôçò ÷ñÞóçò ôùí ÍÝùí Ôå÷íïëïãéþí óôçí åêðáßäåõóç åöüóïí áõôü ôï æÞôçìá ðñïêáëåß áñêåôü ðñïâëçìáôéóìü óôçí êïéíüôçôá ôùí åêðáéäåõôéêþí êáé áñêåôÜ áíôéêñïõüìåíåò áðüøåéò.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...